Resum de l’assemblea veïnal del 25 d’abril de 2012 - Vibracions Linea 2 del Metro

A l’Espai 210 el dia 25 d’abril a les 19 hores es celebra l’assemblea de veïns afectats per les vibracions, convocats per l’Associació de Veïns i Veïnes de Sagrada Família, amb l'assistència de unes 60 persones de les diferents escales afectades.


Assisteixin a la reunió els tècnics de infraestructures soterrades de la Generalitat, senyors Jubany i Colom i la Sra. Olga Bastidas, tècnica del Districte de l'Eixample assignada al nostre barri.


El Sr. Jubany fa una exposició didàctica sobre la línia 2 del metro, que va néixer amb la peculiaritat de tenir un diàmetre de túnel mes petit que el de les altres línies. Posteriorment,  per raons de prioritats pressupostaries, va estar inactiu durant prop de 20 anys fins l'arribada de les olimpíades del 92. La dimensió del túnel va obligar a optar per un tipus de via compacte (IPA) que es va importar d'Itàlia.


Ara farà un any que es van començar a detectar vibracions en el tram de Sant Antoni a Sagrada Família, que va motivar la realització de mesuraments de sorolls i vibracions a diferents vivendes del tram esmentat. Després de l'anàlisi tècnic es va deduir que la causa fonamental del problema estava en la via, per la qual cosa es va comunicar a infraestructures soterrades de la Generalitat que es fes càrrec de trobar la solució adient.


El Sr. Jubany va exposa a continuació les consideracions i mesures que estan adoptant:


·         Consideracions


De les mesures es dedueix que el soroll produït per les vibracions estan al llindar del màxim permès i en algun cas s’ha superat. En qualsevol cas son molestes.


Les ones vibratòries que podien afectar a l'estructura dels edificis per contra donen uns valors molt baixos.


S’ha fet una prova de reduir la velocitat en el tram de la Gran Via que ha estat positiva, disminuint considerablement el soroll. 


·         Mesures


S’ha encarregat un estudi complert a una empresa especialitzada  ( INECO ) perquè dictamini la causa exacta del problema a fi i efecte d’implantar les mesures que solucionin la situació.


En el mes de maig es reduirà la velocitat en el tram de Sagrada Família.


Després de les explicacions s'obre el torn d’intervencions dels veïns:


Quan es previst que estigui l’estudi?   Estarà per l’estiu.


El túnel de l’AVE te relació amb el problema?  No, no te cap relació.


Una veïna demana si s’ha pensat en algun tipus de compensació per les molèsties soportades.


Altres veïns comenten la importància d’estar informats i demanen tenir noticies de com es desenvolupa el procés.


La tècnica de Districte per al nostre barri comenta que estan en permanent contacte amb l’Associació de veïns que esta recollint les queixes i les informacions per tenir un canal permanent de comunicació. Es per això que hem fet aquesta assemblea i quan sigui necessari la repetirem.


Per tal d’afavorir aquesta comunicació un membre de l’Associació recull  les dades dels presents.


Finalitza l’Assemblea amb l’agraïment del President de l’Associació a totes les persones que han assistit reiterant el compromís de l’entitat per resoldre aquesta problemàtica comunitària.  


 


Barcelona  30 d’abril de 2012                                     


 


                                                                   


 


 


 

Abast: